A A A

Tytuł projektu: Nauczanie przez działanie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja” Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT” Poddziałanie 10.1.2 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT”

Realizator: X Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 234 827,45 zł
Kwota dofinansowania: 223 047,45 zł
Wkład własny: 11 780,00 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 sierpnia 2020 r.

Termin realizacji: 1.10.2020 r. – 31.03.2023 r.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych uczniów X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Kompetencje przyrodnicze będą kształtowane z wykorzystaniem metody eksperymentu. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu będzie polegało na doposażeniu pracowni przyrodniczych w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego oraz na podniesieniu kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji. Grupą docelowa projektu są uczniowie klas pierwszych oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zatrudnieni w X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. W ramach realizacji projektu będą miały miejsce następujące działania: - zakup sprzętu niezbędnego do nauczania metodą eksperymentu, którym doposażone zostaną pracownie przyrodnicze, - szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych podnoszące ich kompetencje w zakresie wykorzystania metody eksperymentu, - zajęcia dodatkowe dla uczniów prowadzone metodą eksperymentu, nastawione na wykorzystanie IBSE (InquiryBased Science Education) czyli uczenie się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Przyczyni się to do kształtowania postaw i kompetencji badawczych, uczenia krytycznego, twórczego myślenia i samodzielnego stawiania hipotez, efektywnej nauki przedmiotów ścisłych, kształtowania umiejętności społecznych, doskonalenia kompetencji kluczowych. W wyniku realizacji projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zostaną przeszkoleni i podniosą swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania metody eksperymentu na zajęciach, a uczniowie podniosą swoje kompetencje kluczowe uczestnicząc w zajęciach dodatkowych prowadzonych tą metodą.